30 Дээрхээс тусламж хүсэх залбирал

6
20088

Дуулал 121: 1-8

1 Миний туслалцаа хаанаас ирдэг бол би толгод руу нүдээ дээш өргөх болно. 2 Миний тусламж тэнгэр, газрыг бүтээсэн Эзэнээс ирдэг. 3 Тэр хөлийг чинь хөдөлгөхийг зөвшөөрөхгүй: Чамайг байлгадаг хүн унтахгүй. 4 Харагтун, Израилийг сахин хамгаалагч нь нойргүй, унтдаггүй. 5 Эзэн бол таны хамгаалагч юм. Эзэн бол чиний баруун гарт буй сүүдэр юм. 6 Нар чамайг өдөртөө, сарыг шөнөөр цохихгүй. 7 Их Эзэн чамайг бүх бузар муугаас аврах болно, тэр таны сэтгэлийг хамгаалах болно. 8 Их Эзэн таны гарч буй болон орж ирэх цаг үеэс эхлэн үүрд мөнхөд хадгалагдах болно.

Тэнгэрлэг тусламж жинхэнэ бөгөөд энэ нь Христэд итгэдэг хүн бүрийн өв юм. Танд туслах Бурханыг дуудах боломжийг танд олгохын тулд бид 30-аас дээш тусламжийн төлөө залбирах цэгүүдийг цуглуулсан. Чи цөхрөөгүй байдалд байна уу? Энэ хэргийг шийдэх боломжгүй гэж бодож байна уу? Хайрт найз минь, Бурхантай боломжгүй зүйл гэж үгүй. Бид тусламж хэрэгтэй үед түүнийг дуудаж сурах ёстой. Түүнийг итгэлээр дуудахад бид түүний хүчирхэг гарыг бидний дунд харах болно.

30 Дээрхээс тусламж хүсэх залбирал

1). Бурханы туслалцаатайгаар би Есүсийн нэрээр Христ Есүс дэх өөрийн бүх сүнслэг адислалуудыг нэхэж байна.

2). Абрахам, Исаак, Иаковын Бурхан минь, амьдралынхаа зорилгыг Есүсийн нэрээр хэрэгжүүлэхэд надад туслаач.

3). Өө эзэн! Миний дотор байгаа Ариун Сүнсээр дамжуулан Есүсийн нэрээр миний амьдралд тохиолддог ийм нөхцөл байдлын талаар надад туслалцаа илгээ (тэдгээрийг дурд).

4). Өө Эзэн минь, өнөөдөр намайг Есүсийн нэрээр олоход туслаж чадах хүнийг зөвшөөр.

5). Өө Эзэн минь, тусламж хэрэгтэй үед нь миний үргэлж тусламж юм. Есүсийн нэрийн өмнөөс миний Эзэн надтай уулз.

6). Есүсийн нэрээр миний хувьд хэтэрхий хүчтэй байгаа хүмүүсээс аав надад тусалдаг.

7). Өө Эзэн минь, миний одоогийн туслагч болж, Есүсийн нэрээр өнөөдөр тулалдаанд минь оролцоорой.

8). Өө Эзэн минь, надад туслаач, энэ дэлхийн хүчирхэг хүмүүсийн гараас Есүсийн нэрээр намайг чөлөөл.

9). Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрэнд надад ямар ч туслах зүйл байхгүй гэж хэлдэг бүх хүмүүсийг татан буулга.

10). Өө Эзэн, ариун газраас надад тусламж илгээж, Есүсийн нэрээр Сионоос намайг хүчирхэгжүүл.

11). Эзэн минь ээ, дэлхий дээр надад тус болох надад нэг ч хүн алга. Надад бэрхшээл тулгарахад тусална уу. Миний дайснууд намайг Есүсийн нэрээр уйлахад хүргэхгүй байхын тулд намайг чөлөөл.

12). Эзэн минь, надад туслахаа бүү хойшлуул, надад хурдан тусламж илгээж, Есүсийн нэрээр намайг шоолж байгаа хүмүүсийг чимээгүй байгаарай.

13). Өө эзэн! Энэ хэцүү үед нүүрээ надаас бүү нуу. Бурхан минь, намайг өршөөгөөч, босч, Есүсийн нэрээр намайг хамгаал.

14). Өө Эзэн минь, надад эелдэг сайхан сэтгэлээ харуулж, амьдралынхаа туршид Есүсийн нэрээр надад туслагч хүмүүсийг өгөөрэй.

15). Өө Эзэн минь, хойшлогдсон зүрх сэтгэлийг өвтгөж байна гэж итгэж байна. Эзэн миний өмнөөс Есүсийн өмнөөс хэтэрхий оройтохоос өмнө надад тусламж илгээж байна.

16). Өө эзэн! Бамбай, тэврэлтийг барьж, Есүсийн нэрэнд миний тусламжийг аваарай.

17). Өө Эзэн минь, надад тусалж, Есүсийн нэрээр бусдад туслахын тулд намайг ашигла.

18). Өө Эзэн минь, өнөөдөр миний хувь заяаны туслагчдын эсрэг Есүсийн нэрийн өмнөөс тулалдаж байгаа хүмүүстэй тэмц.

19). Өө Эзэн минь, Таны нэр алдар алдар учраас энэ асуудалд Есүсийн нэрээр надад туслаач.

20). Өө Эзэн минь, өнөөдрөөс эхлэн би Есүсийн нэрээр хэзээ ч тусламж хэрэггүй болно гэдгээ мэдэгдэж байна.

21). Өө Эзэн минь, өнөөдрөөс эхлэн надад өршөөл нигүүлсэл нь Есүсийн нэр дээрх бүх муу шүүлтүүдийг давж гарах болно гэдгийг би зарлаж байна.

22). Ээ Эзэн минь, чиний нэр бол хүчтэй цамхаг бөгөөд зөв шударга хүмүүс тэднээс тусламж олж авдаг. Өнөөдрөөс эхлэн би Есүсийн нэрэнд хэзээ ч тусламж хэрэггүй болно гэдгээ мэдэгдэж байна.

23). Өө Эзэн минь, Есүсийн нэрээр нэрлэгддэг энэ сорилт, уруу таталтын дунд хүчтэй байгаарай.

24). Ээ эзэн минь, өнөөдөр би тусламж хүсч чам руу харлаа, Есүсийн нэрээр хэзээ ч ичихгүйг би мэднэ.

25). Би дээрээс тусламж авсан тул намайг буруушааж байгаа хүмүүс айж түгшиж, Бурхан минь миний амьдралыг Есүсийн нэрээр хэрхэн чимэглэхийг харах болно.

26). Өө Эзэн минь, туслах хүн байхгүй нь илт байна. Тиймээс би Есүсийн нэрээр дээрээс тусламж авахын тулд гараа сунган (тусламж хэрэгтэй байгаа газрыг дурдъя).

27). Өө Эзэн минь, шаардлагатай үед Даниелд туслахаар Майкл Майклыг явуулсны дараа Есүсийн нэрээр надад туслахаар тэнгэр элч нараа илгээгээрэй.

28). Өө, Эзэн минь, би сэтгэлийн амар амгалан байна, учир нь та Есүсийн нэрээр миний туслагч юм.

29). Эцэг Би хүн миний амьдралд туслах эх үүсвэр гэж сайрхахгүй гэж хэллээ, та бол Есүсийн нэр дээрх цорын ганц туслагч.

30). Өө Эзэн минь, би танд үйлчилж байхдаа бурханлаг амьдралаар амьдрахад минь туслаарай.

Баярлалаа Есүс.

 

Бурхны тусламжийн талаархи библийн 10 ишлэл

Бурхны тусламжийн талаархи библийн 10 ишлэлийг энд оруулав. Энэхүү библийн шүлгүүд залбиралдаа туслах болно. Хамгийн их үр дүнд хүрэхийн тулд тэдгээрийг уншиж, судалж, тэдгээрийн талаар бясалга.

1). Дуулал 46:1:
1 Бурхан бол бидний хоргодох байр, хүч чадал юм.

2). Дуулал 68: 6
6 Бурхан ганцаараа гэр бүлд суурьшдаг. Тэр гинжээр холбогдсон хүмүүсийг гаргаж авдаг, харин босогчид нь хуурай газар амьдардаг.

3). Сургаалт үгс 3: 5-6:
5 Бүх зүрх сэтгэлээрээ Их Эзэнд итгэ; өөрийн ухаанд бүү найд. 6 Таны бүхий л арга замаар түүнийг хүлээн зөвшөөр, тэгвэл тэр чиний замыг чиглүүлэх болно. 7 Өөрийнхөө ухаалаг зүйлд бүү итгэ: ЭЗЭНээс эмээгээд, муугаас зайл.

4). Матай 7: 7
7 гэж асуу, тэгвэл танд өгөх болно; эрэлхийл, тэгвэл та олох болно; тогших, энэ нь танд нээгдэх болно.

5). Еврей 4: 15-16:
15 Учир нь бидний сул дорой байдлыг мэдрэх тийм өндөр санваартан бидэнд байдаггүй. гэхдээ нүгэлгүйгээр бидэн шиг бүх зүйлд уруу татагдаж байсан. 16 Тиймээс нигүүлслийг олж авах, мөн шаардлагатай үед туслах нигүүлслийг олохын тулд нигүүлслийн сэнтийд зоригтой ирцгээе.

6). Еврей 13: 5-6
5 Таны яриаг шуналгүйгээр хий. мөн өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бай. Учир нь тэрээр "Би чамайг хэзээ ч орхихгүй, ч бас чамайг орхихгүй" гэж хэлсэн. 6 Ингэснээр бид зоригтойгоор хэлэх болно, "Эзэн миний туслагч, би хүн юу хийхээс айхгүй.

7). Дэд хууль 33:26.
26 Иешуруны бурхантай адил хэн ч байдаггүй, тэр чиний тусламжаар тэнгэрт бууж байгаа, мөн тэнгэр дэх өөрийн эрхэм чанараараа.

8). 1 Шастир 4:10
10 Жабез Израилийн Бурханыг дуудан, "Өө чи намайг үнэхээр ивээж, далайн эргийг улам өргөж, гар чинь надтай хамт байж, намайг гай зовлонд автуулахгүйн тулд намайг муу зүйлээс хамгаалж байгаарай!" Бурхан түүнд хүссэн зүйлээ өгсөн.

9). 2 Шастир 14:11
11 Тэгээд Аса өөрийн Бурхан Эзэн рүү залбирч, "Эзэн минь ээ, олон хүмүүстэй эсвэл хүчгүй хүмүүст туслах нь чамд юу ч биш. Бидэнд туслаач, Ай Их Эзэн Бурхан минь. учир нь бид танд найдаж, энэ нэрийн өмнөөс бид энэ олон хүмүүсийн эсрэг явж байна. Ай Их Эзэн, та бол бидний Бурхан; хүн таны эсрэг бүү дийлнэ.

10). Дуулал 10: 14
14 Та үүнийг харсан; учир нь та өөрийн гараараа нөхөн төлөхийн тулд золгүй явдал, нулимсыг олж харав. та бол эцэг эхийн туслагч юм.

 

Зар сурталчилгаа
өмнөх нийтлэлХүнд хэцүү үед итгэх итгэлийн тухай шилдэг 10 библийн шүлэг
дараагийн нийтлэл16 mfm шалгалтанд тэнцсэн залбирлын оноо
Намайг Пастор Икэчүкву Чинедум гэдэг, би энэ эцсийн өдрүүдэд Бурханы нүүдэл хийх хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг Бурханы хүн. Бурхан итгэгч бүхэнд Ариун Сүнсний хүчийг илэрхийлэх хачин нигүүлслийн дарааллыг өгсөн гэж би итгэдэг. Ямар ч Христэд итгэгч чөтгөрт дарлагдах ёсгүй гэдэгт би итгэдэг, бид Залбирал ба Үгээр дамжуулан ноёрхол дотор амьдарч, алхах хүчтэй. Нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө авахын тулд та надтай chinedumadmob@gmail.com хаягаар холбоо барьж эсвэл +2347032533703 дугаарт WhatsApp And Telegram дээр чатлах боломжтой. Мөн би та бүхнийг Telegram дахь хүчирхэг 24 цагийн залбирлын бүлэгт нэгдэхийг урихад таатай байх болно. Now, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ-д нэгдэхийн тулд энэ холбоосыг дарна уу. Бурхан чамайг ивээг.

6 COMMENTS

 1. Эдгээр хүчтэй залбирлын цэгүүдэд баярлалаа. Манай сүйт залуу бид хоёр сар хүрэхгүй хугацаанд гэрлэв. Би 25-р сарын 19/3185-ний дотор оршин сууж буй газраа чөлөөлөх ёстой. Бидний Бурханд итгэдэг байшин байдаг, хаяг нь 2 чөлөөт хавирган сар юм. 19-р сарын XNUMX/XNUMX-ний Бямба гарагт байшингийн эзэдтэй уулзах ёстой тул бидэнд танилцуулах санхүүгийн эх үүсвэр байхгүй тул бидэнтэй залбирч санал нэгдээрэй. Есүсийн нэрээр бидний өмнөөс зуучлах Бурханы ер бусын хүч бидэнд хэрэгтэй.

 2. Бурхан хүний ​​хүнийг ивээг.

  надад SA Гэрийн асуудалтай тулгараад байна, би 17 өдрийн турш хэтрүүлэн ажилласан тул 2020 оны 17-р сарын 2021-ны өдрөөс 3 оны XNUMX-ны өдрийг хүртэл нэг жилийн хугацаанд хориглосон.
  Хэрэв би билетээ захиалахдаа хоригийг мэдэж байсан гэж бодож байгаа бол болзоогоо багасгах байсан гэж санаатайгаар хэтрүүлээгүй.
  тэдэнд захиа илгээсэн, гуйж байна, миний сүйт залуу тэнд амьдардаг, түүний бичиг баримт бүрэн биш байна.
  тиймээс илүү сайн сонголт бол би зочлох болно.
  энэ хоригийн дагуу дахин ашиглах боломжгүй болно.
  харин Бурханы адислалаар бүх зүйл боломжтой.
  залбиралд минь хүрэхийг би тэднээс миний захианд хариу өгөхийг хүсч байна. Амен

  баярлалаа

  • Бурханд үүрд мөнхөд алдар байх болтугай. Плс надтай хамт сайн цалинтай ажил хийлгэхийн төлөө залбирдаг. Төгс хүчит Бурхан намайг Нигери болон гадаадад 7 оронтой ажлын байраар хангахыг хүсч байна. Би сургуулиа төгсөөд таван жилийн турш ичгүүр, зэмлэлтэй нүүр тулж байсан ч ажил дээрээ бухимдалтай хоол унд ч авч чадахгүй. Надад байгаа өчүүхэн мөнгө намайг ч биш, өөр хүнийг ч авч чадахгүй. Миний хүнд хэцүү байдал намайг үнэнч хаант улсын тулгуур багана болгохоос татгалзсан.
   Бурхан надад үүнийг хийж чадна гэдэгт итгэхээс өмнө Бурхан үүнийг хийсэн.
   Дахиж тэвчихгүй ээ, Төгс хүчит бурхан надад хариулаач.

 3. Энэ хүчтэй залбиралд баярлалаа, бурхан чамайг улам хүчирхэгжүүлээсэй гэж хүсч байна..Би Канадад ажиллаж, сурах санал ирсэн боловч надад олон улсын паспорт ч байхгүй, олон улсын паспорт авах мөнгө ч байхгүй. Энэ улс эдийн засгийн байдлаас болоод мөнгө өгөхөд бэлэн байна.Үүнийг биелүүлэхийн тулд надтай хамт залбирч байгаасай гэж хүсч байна.

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу