Тахилын ширээг цэвэрлэх залбирал

0
4531
СУРГАЛТЫН ЦЭВЭРЛЭГЧДЭЭ ЗӨВЛӨГӨӨ

Их Эзэний толгодод гарч чадах эсвэл түүний ариун газарт зогсож чадах, цэвэр гартай, цэвэр зүрхтэй, сэтгэлээ дэмий хоосон зүйл дээр өргөж авдаггүй, хуурамчаар тангарагладаггүй хүн гэж судар хэлдэг. Нийтлэлд тайлбарласны дагуу Сүмийг цэвэрлэхэд ЗӨВЛӨГӨӨ бузар муу зүйл Маш олон үзэсгэлэнтэй, сүр жавхлант тахилын ширээ байдаг боловч Бурханы сүнс тэдэн дээр байдаггүй юм. Бурханы нүд нүглийг харахад дэндүү шударга бус гэж судар хэлэхдээ Бурханы сүнс нь ёс бус зүйлээр тэмдэглэгдсэн газарт оршин сууж чадахгүй.

Чөтгөр үргэлж эзэмшихийг эрэлхийлж байдаг сүмийн хамгийн чухал газруудын нэг бол энэ юм тахилын ширээБайна. Тахилын ширээ нь гал асахад тахилын ширээ бол сүмийн хүч юм. Учир нь тахилын ширээ бол сүм ажиллуулах ёстой түлшний дөл юм. Сонирхолтой нь, тахилын ширээ өөрөө эвдэрч чадахгүй, энэ нь тахилын ширээг бузарласан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс юм. Тийм учраас чөтгөр тахилын ширээний эсрэг дайтахыг хүсэх болгонд хамгийн түрүүнд тахилын ширээний үйлчлэгч, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг Есүс Христийн санваарт өргөсөн ариун газарт нь үйлчлэхэд зориулдаг. Чөтгөр тэднийг авсны дараа тэд нүглийг тахилын ширээнд аваачна.

Тэнд үйлчилдэг хүмүүс цусаар будагдсан олон янзын тахилын ширээ байдаг. Эртний өдрүүдэд Бурханы ялзралын үр нөлөө нь ахлах тахилч бүрийг Бурханаас эмээх болно, учир нь хэрэв нүгэл, гэм зэмтэй лам нар эхлээд өөрийгөө ариусгахгүйгээр Бурханы тахилын ширээнд тахил өргөх аваас тэр тэнгэр элчээр хөнөөгдөх болно. тахилын ширээ, Бурханы Тиймээс энэ нь дангаараа санваартныг ухамсарт хүргэдэг параметр болж хувирдаг. Гэсэн хэдий ч Христийн үхэл нигүүлслийн гэрээг авчирсан тул бид хуулиар үхэхээ больсон, харин ач ивээлээр аврагдсан юм. Харамсалтай нь Грейс энэ мянганы туршид маш ихээр дарамтлагдаж, хүмүүс янз бүрийн ярьшгүй олон зүйлийг хийдэг ч тэд Бурханы тахилын ширээнд үйлчилдэг.

Бурханы сүнс олон тахилын ширээнээс холдоход хүргэсэн бөгөөд эдгээр өдрүүдэд бидний харж байгаа зүйл бол зөвхөн тансаг тахилын ширээ боловч Бурханы сүнс байхгүй болсон тул Төгс Хүчит Бурханы хүч тэдгээр тахилын ширээнд байхаа больжээ.
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс буруу үйлийнхээ ухамсар руу орж, үүнээс өөрчлөгдөж, тахилын ширээг ариусгаж, Бурханы сүнсийг дахин урих хүртэл юу ч тохиолдохгүй. Левит номын номд харуулснаар санваартны санваарын үед тахилч ба тахилын ширээ нь хоёр тусдаа бие махбодь байжээ. Гэхдээ одоо тахилын ширээ, тахилч хоёр салшгүй холбоотой, өөр өөр хувилбар нь тахилын ширээн дээрх ээлж юм. Бид Христийг илтгэдэг Мелкизедекийн тушаалаас шинэ тахилч юм. Үндсэндээ тахилын ширээ ариусахын тулд бид өөрсдөө ариусах ёстой.

Тахилын ширээг цэвэрлэх залбирал бол бидний хувьд залбирал юм ариусгал бас. Дараах залбирлуудыг хийснээр Бурханы ариун, ариун, хүлээн зөвшөөрөгдсөн тахилын ширээ байгуулцгаая;

ЗАЛУУЧУУД

• Эзэн Есүс, бид олон жил шударга бус байдлаа ашиглан тахилын ширээг бузарлаж, бузар бодол, үйлдлээрээ Израилийн Ариун Нэгнийг уурлаж байсан. Бид Христийн ач ивээлийг өөрсдөө болон гараараа нилээд удаан ашигласныхаа дараа Бурханы сүнсийг тахилын ширээнээс хол холдсон билээ. Есүсийн нэрээр бидний бүхий л буруу бус зүйлийг уучлахыг танд хүсч байна.

• Эзэн Бурхан, бид бидний амьдрал, үйлчлэл, Бурханы тахилын ширээн дээрхи дээд эрхийг тань хүлээн зөвшөөрч байна. Та Есүсийн нэрээр тахилын ширээг ариусгаж, чиний өмнө ариун, хүлээн зөвшөөрөгдсөн болгохыг бид хүсч байна. Тахилын ширээг нурааж, өөрт тохирсон амтанд нь нийцүүлэн сэргээж, Есүсийн нэрээр тахилын ширээн дээрх бүх өө сэв, шороог устгана.

• Эзэн Есүс, та нар тахилын ширээг сүнстэйгээ хамт чиглүүлж, ямар ч шарлатанд Есүсийн нэрээр нэвтрэх боломжгүй болгохыг хүсч байна. Эзэн минь, Calvary-ийн загалмай дээр цустсан шалтгаанаас болж тахилын ширээн дээр та нарыг гутааж байгаа бүх бузар зүйлийг угааж, Есүсийн нэрээр дахин будаж болохгүй.

• Эзэн Бурхан, бид тахилын ширээн дээр магтаал, тахил өргөж, бидний залбирсны ачаар чиний орхисон сүнс дахин тахилын ширээн дээр оршин суух болно гэж залбирдаг. Бид амиа золиос болгоны төлөө амиа золиосолж, та бидний дотор гэм нүгэл, алдааг мэдэхгүй цэвэр зүрх сэтгэлийг бий болгож, Есүсийн нэрээр муугаас зайлсхийхэд туслах сүнслэг сэрэмжтэй байдлыг бий болгохыг хүсч залбирч байна.

• Эзэн Бурхан минь, бид мөнх бус биеийг амьдруулах сүнсийг хайж байна. Хэрэв судрыг хэлэхэд Христийг үхсэнээс амилуулсан тэр сүнс таны дотор оршдог бол энэ нь мөнх бус биеийг чинь амилуулах болно. Эзэн, биднийг сүнсээр чинь ариусгаж, Есүсийн нэрээр тахилын ширээн дээр ямар ч зохисгүй зүйлийг хэзээ ч зөвшөөрөхгүй гэсэн ухамсарт хүргэхийг биднээс хүсч байна.

• Эзэн Есүс ээ, таны үхэл шинэ санваарыг төрүүлэв. Бид Левийн санваарын дэглэмээс хасагдаж, Мелкизедекийн тушаалын дагуу санваартны хүрээнд өв залгамжлагчид болсон. Эзэн ээ, бид таныг албан тушаалынхаа жинхэнэ итгэл үнэмшлийг бий болгож, амьдрахад тань туслахыг хүсч байна. Бидний тахилын ширээ нүгэлээр устгагдах ёсгүй, тахилын ширээн дээрх гэрэл бүдгэрч болохгүй. Олон хүмүүс таныг бүтэлгүйтэх шалтгаан болохоос бид татгалздаг. Бид таныг Есүсийн нэрээр буцааж авсан алхамаа буцааж авахад тань туслахыг хүсч байна

• Эзэн Есүс, бид таны сүнсийг тахилын ширээнүүдээ суллахад хүргэсэн түүнийг алгассан сүм болгоны төлөө бид залбирч, өршөөлөөрөө тэднийг өршөөнө үү гэж гуйж байна. Дуулалч хэлэхдээ намайг Таны оршихуйгаас бүү холдуулж, ариун сүнсээ надаас битгий ав, авралынхаа баяр баясгаланг сэргээж, энэхүү чөлөөт сүнсээр тэтгэ гэж хэлжээ. Эзэн минь, тэднийг битгий алдаасай гэж залбирч, Есүсийн нэрээр тахилын ширээ болгон дээр ариун байдал, зөв ​​шударга байдлыг сэргээхийг хүсч байна.

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу